การสร้างสรรค์เนื้อหาและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19

สปต. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) เรื่อง “การสร้างสรรค์เนื้อหาและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19”ที่เป็นการนำเนื้อหาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย – แปซิฟิก (ABU) มาต่อยอดขยายผลในช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยจัดทำเป็นวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ (E-Learning) เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร กปส. ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย 6 หัวข้อ จำนวน 8 ตอน ดังนี้ 

1. การเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้นและดีขึ้นในยุคดิจิทัล
https://youtu.be/73eaZGzVVe0
2. การดำเนินการด้านเทคนิคในช่วงภัยพิบัติให้รายงานข่าวและออกอากาศได้อย่างราบรื่น
https://youtu.be/jKrzIkRx6h8
3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปฏิบัติงานด้านสื่อในช่วงโควิด-19 จำนวน 2 ตอน
ตอนที่ 1 https://youtu.be/tbVEvks1q9g
ตอนที่ 2 https://youtu.be/1aPuVUQIwnU
4. จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรายงานข่าวและสร้างสรรค์เนื้อหา
https://youtu.be/1gWhUAL6_yU
5. การรายงานข่าวและจัดรายการผ่านรูปแบบทางไกลในภาวะโควิด-19
https://youtu.be/3Q6VPyI7UmE
6. การสร้างเนื้อหาที่ล้ำสมัยด้วยช่องทางการเผยแพร่สื่อที่หลายหลาย (มัลติมีเดีย)