Knowledge Management : KM

ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting

ZOOM Cloud Meetings           [...]

คู่มือการให้ความรู้และขั้นตอนการเบิกจ่าย

       การจัดทำคู่มือการให้ความรู้แ [...]

Big Data & Data Analytics

Big Data & Data Analytics คืออะไร ??     [...]

Internet of Things (IoT)

IoT หรือ Internet of Things คืออะไร       [...]

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบประชุมทางไกล กปส.

การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting   & [...]

ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คืออะไร ?? […]

เทคโนโลยีโลกเสมือน VR/AR/MR

เทคโนโลยีโลกเสมือนก้าวสู่โลกความจริง Virtual Reality (V […]

Windows Key ทางลัดน่าใช้

ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 !! ผู้ที่ […]

พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง)

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ คืออะไร ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกัน […]