พัฒนาประเทศด้วยการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy)

แนวคิดการพัฒนาประเทศด้วยการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็น แนวคิดที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ผลักดันในการประชุม APEC เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมและสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทย สร้างรายได้ ลดรายจ่าย การลดความเสี่ยงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อ่านบทความต่อ

Read more

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการบริหารเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์จัดทำคู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ คือ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ จึงมีเครือข่ายควมร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐอื่นเพิ่มขึ้น ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ให้กับประชาชนมากขึ้น ทำให้มีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารและความรู้มากขึ้น สมาชิกเครือข่ายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สมาชิกที่เข้ามาร่วมอยู่ในกลุ่มจะทันข่าวทันเหตุการณ์และสามารถกระจายข่าวให้กับชุมชนได้รับรู้ จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (สพป.) สามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการบริหารเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ >> คลิก <<

Read more

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างภายในกรม 2 กรณี ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 3ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้แก่ (1) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณาและ

Read more

คู่มือการจัดทำและบริหารสัญญา

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำและบริหารสัญญา เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารสัญญาได้อย่างถูกต้องอย่างมีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้อย่างแท้จริง ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำและบริหารสัญญา >> คลิก << พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 >> คลิก << แบบสัญญาซื้อขาย >> คลิก << จัดทำโดย

Read more

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำ “คู่มือการพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดาวน์โหลดคู่มือ >> คลิก << จัดทำโดย : สถาบันการประชาสัมพันธ์ (สปช.)

Read more

คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Big Data)

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Big Data) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนระดับประเทศ คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำชุดข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้สอดคล้องกับกฏหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ >> คลิก << จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (ศสช.)

Read more

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานติดตามประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์

คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยจะกล่าวถึงกระบวนงานที่เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำโดย : สำนักพัฒนานโนบายและแผนการประชาสัมพันธ์ (สนผ.) ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานติดตามประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ >> คลิกที่นี่ <<

Read more