การแก้ไขปัญหากรณี Word ไม่ปรากฎในตอนร่างหนังสือออนไลน์

ธุรการท่านไหนที่ร่างหนังสือออนไลน์ แล้วตัว Word ไม่ปรากฎ ท่านสามารถทำตามคำแนะนำตามบราวเซอร์ที่ท่านใช้ร่างหนังสือออนไลน์ได้เลย การตั้งค่าบราวเซอร์ Chrome >>> คลิก   การตั้งค่าบราวเซอร์ Microsoft Edge >>> คลิก

Read more

วิดีโอแนะนำการค้นหาหนังสือและการนำหนังสือเข้าแฟ้ม ในกรณีที่ปิดเรื่องแล้ว

จะแนะนำการค้นหาหนังสือที่กรณีที่เผลอปิดเรื่อง และการนำหนังสือเข้าแฟ้มหนังสือเพื่อง่ายต่อการค้นหาหนังสือ คู่มือค้นหาหนังสือไฟล์ PDF >>>คลิก<<< คู่มือนำหนังสือเข้าแฟ้มไฟล์ PDF >>>คลิก<<<

Read more

VDO แนะนำการรับหนังสือและการปิดเรื่องในบทบาทบุคคล

จะแนะนำการรับหนังสือที่ธุรการส่งมาที่บุคคลและการปิดเรื่องเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วของบุคคล คู่มือการใช้งานไฟล์ PDF >>>คลิก<<<

Read more

VDO แนะนำการยกเลิกคำสั่งการเมื่อมีการลงนามในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จะอธิบายเรื่องการยกเลิกคำสั่งการในระบบสารบรรณฯ เมื่อผอ. หรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ลงนามแล้ว  คู่มือการใช้งานไฟล์ PDF >>>คลิก<<<

Read more

VDO แนะนำผู้บริหารลงงนามคำเสนอ/คำสั่งการ

จะอธิบายถึงวิธีการลงนามคำสั่งการในบทบาทผู้อำนวยการหรือ หัวหน้ากลุ่มฝ่าย คู่มือการลงนามอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบการลงนามไฟล์ PDF >>>คลิก<<<

Read more

VDO แนะนำธุรการกอง/ฝ่าย บันทึกคำสั่งการ/คำเสนอ

จะแนะนำวิธีการบันทึกตำเสนอ/คำสั่งการ ในบทบาทธุรการกอง/ฝ่าย ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการแก้ไขหนังสือไฟล์ PDF >>> คลิก <<<

Read more

VDO แนะนำการแก้ไขหนังสือที่ได้รับมาจากหน่วยงานอื่น

จะแนะนำการแก้ไขหนังสือกรณีที่รับมาจากหน่วยงานอื่น ในระดับ ธุรการฝ่ายหรือกอง คู่มือการแก้ไขหนังสือไฟล์ PDF >>> คลิก <<<

Read more

VDO แนะนำการอ้างถึงหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทอรนิกส์

จะแนะนำวิธีการอ้างถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกันในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูคู่มือการอ้างถึงหนังสือแบบ PDF >>>คลิก <<< 

Read more