คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ระบบ MailGoThai เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ เป็นนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติดการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศ อ่านคู่มือ >>>คลิกที่นี้<<<

Read more

พัฒนาประเทศด้วยการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy)

แนวคิดการพัฒนาประเทศด้วยการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็น แนวคิดที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ผลักดันในการประชุม APEC เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมและสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทย สร้างรายได้ ลดรายจ่าย การลดความเสี่ยงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อ่านบทความต่อ

Read more