BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          ทำความรู้จักกับ “BCG Model” รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ สร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างทั่วถึง บนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  • (B) = Bioeconomy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • (C) = Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด
  • (G) = Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

 

          โมเดลเศรษฐกิจ “BCG” เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น

          BCG โมเดลครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว การทำงานในแต่ละด้านเป็นพีระมิดที่ส่วนยอด หมายถึงผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง มีกำลังลงทุนในเทคโนโลยีและพร้อมรับความเสี่ยง ถึงแม้จะมีจำนวนน้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง และเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ส่วนของฐานพีรามิด หมายถึง ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและชุมชนที่ใช้ เทคโนโลยีไม่สูง แต่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีและชุมชน

          ตัวอย่างเช่น ด้านเกษตรและอาหาร บนยอดของพีระมิด คือ ผู้ประกอบกิจการอาหารแปรรูปที่ใช้นวัตกรรมและสามารถผลิตอาหารฟังก์ชั่นมูลค่าสูง โดยอาจใช้การปรับปรุงสายพันธุ์หรือวิธีการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ให้มีสารอาหารสูง ผลิตสารสกัด โดยใช้องค์ความรู้ด้านโภชนพันธุศาสตร์ (nutrigenomics) โดยนำผลผลิตจากฐานพีระมิด มาต่อยอดและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดพื้นที่ปลูก ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (precision farming) เป็นต้น

          ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใน 3 แนวทางคือ การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร (reuse) การแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle หรือ upcycle) และการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Zero-waste) โดยนำแนวคิดนี้ไปใช้กับ พีระมิดทั้ง 4 ด้านของเศรษฐกิจชีวภาพ

          การดำเนินการตามแนวทางนี้จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจที่รักษ์โลกและรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ต่างคนต่างมาช่วยกันทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ใครจะอยู่บนยอดพีระมิด หรือฐานพีระมิด ก็ตาม ต่างได้ประโยชน์จาก BCG Economy แน่นอนครับ

*บทความโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช., เมธีวิจัยอาวุโส สกว.