คู่มือการให้ความรู้และขั้นตอนการเบิกจ่าย

การจัดทำคู่มือการให้ความรู้และขั้นตอนการเบิกจ่ายฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินงบประมาณและบัญชี รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง คู่มือแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิ๊ก !! ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิ๊ก !! แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ คลิ๊ก !!   ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

Read more