VDO แนะนำสถานะหนังสือในหมวดค้างส่ง และการแนบไฟล์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จะอธิบายหนังสือในหมวดค้างส่งและวิธีการแนบไฟล์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการแนบไฟล์ (PDF) >>>คลิก<<<