VDO แนะนำผู้บริหารลงงนามคำเสนอ/คำสั่งการ

จะอธิบายถึงวิธีการลงนามคำสั่งการในบทบาทผู้อำนวยการหรือ หัวหน้ากลุ่มฝ่าย

คู่มือการลงนามอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบการลงนามไฟล์ PDF >>>คลิก<<<