VDO แนะนำธุรการกอง/ฝ่าย บันทึกคำสั่งการ/คำเสนอ

จะแนะนำวิธีการบันทึกตำเสนอ/คำสั่งการ ในบทบาทธุรการกอง/ฝ่าย ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการแก้ไขหนังสือไฟล์ PDF >>> คลิก <<<