พัฒนาประเทศด้วยการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy)

แนวคิดการพัฒนาประเทศด้วยการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็น แนวคิดที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ผลักดันในการประชุม APEC เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมและสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทย สร้างรายได้ ลดรายจ่าย การลดความเสี่ยงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อ่านบทความต่อ >>> คลิก<<<

เรียบเรียงโดย คุณวนิดา คชเสนี

แหล่งอ้างอิง www.bcg.in.th