คู่มือการให้ความรู้และขั้นตอนการเบิกจ่าย

การจัดทำคู่มือการให้ความรู้และขั้นตอนการเบิกจ่ายฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินงบประมาณและบัญชี รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

คู่มือแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิ๊ก !!
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิ๊ก !!
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ คลิ๊ก !!
     

ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม คลิ๊ก !!

 

แหล่งที่มา : งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์