คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ซึ่งครอบคลุม
การดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างภายในกรม 2 กรณี ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 3
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้แก่ (1) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา
และ (2) การแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามหลักการมอบอำนาจ โดยมีขอบแขตการดำเนินการตั้งแต่การจัดทำ
ข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการ การนำเสนอต่อคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม การสอบถามความเห็น
ของหน่วยงานกลาง การนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง การนำเสนอ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงนาม ตลอดจนการติดตามผลการพิจารณา
และการประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่
ในต่างประเทศ

จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร >> คลิก <<