คู่มือการจัดทำและบริหารสัญญา

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำและบริหารสัญญา เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน
ภายในกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำและ
บริหารสัญญาได้อย่างถูกต้องอย่างมีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้อย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำและบริหารสัญญา >> คลิก <<

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 >> คลิก <<

แบบสัญญาซื้อขาย >> คลิก <<

จัดทำโดย : กองกฏหมายและระเบียบ (กกร.)