ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement process

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

Workflow

Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี e-market วิธี e-bidding และวิธีสอบราคา

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข)

คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ขั้นตอนเพิ่มโครงการ ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ)

คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) ขั้นตอนเพิ่มโครงการ ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-market

คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-market ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ

จัดทำแผน

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงแผน

คู่มือเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

แก้ไขข้อมูลงบประมาณ

คู่มือการแก้ไขข้อมูลงบประมาณ e-GP

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

คู่มือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน

คู่มือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

การบันทึก PO การตรวจรับ และการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

คู่มือการบันทึก PO การตรวจรับ และการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

จัดทำร่างสัญญา - บริหารสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจง (ข)

คู่มือขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจง (ข)

จัดทำร่างสัญญา - บริหารสัญญา วิธีคัดเลือก

คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา “วิธีคัดเลือก”

การคืนหลักประกัน

คู่มือการคืนหลักประกัน

แนวทางประกาศข้อมูลราคากลาง

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ขั้นตอนการสร้างสูตรงานก่อสร้างงานอาคาร

คู่มือขั้นตอนการสร้างสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

ขั้นตอนการสร้างสูตรงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

คู่มือขั้นตอนการสร้างสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

Youtube

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

 

การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

         ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

        ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350