คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการหรือบุคลากรที่มีความประสงค์จะใช้งานสารบรรณฯ  ภายในคู่มือการใช้งานสารบรรณฯ จะประกอบไปด้วย โปรแกรมการสร้างหนังสือภายใน, โปรแกรมบันทึกหนังสือจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ท่านสามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานระบบสารบรรณฯ ได้ที่นี้