คู่มือการพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำ “คู่มือการพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดาวน์โหลดคู่มือ >> คลิก <<

จัดทำโดย : สถาบันการประชาสัมพันธ์ (สปช.)