คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการบริหารเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์จัดทำคู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารเครือข่ายด้านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ คือ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ จึงมีเครือข่ายควมร่วมมือด้านการ
ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐอื่นเพิ่มขึ้น ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ให้กับประชาชนมากขึ้น ทำให้
มีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารและความรู้มากขึ้น สมาชิกเครือข่ายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สมาชิกที่เข้ามา
ร่วมอยู่ในกลุ่มจะทันข่าวทันเหตุการณ์และสามารถกระจายข่าวให้กับชุมชนได้รับรู้

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (สพป.)

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการบริหารเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ >> คลิก <<