คลิปวีดีโอ สำหรับผู้บริหาร การลงนามคำสั่งการ และลงนามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คลิปวีดีโอ สำหรับผู้บริหาร การลงนามคำสั่งการ และลงนามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ iflowsoft >>click<<