การยกเลิกหนังสือเวียน ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อธิบายขั้นตอนการยกเลิกหนังสือเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านกดปุ่ม เวียน Intranet 

การยกเลิกหนังสือเวียน